Verifikace CE certifikovaných DNA diagnostických kitů dle norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a 15189

Autoři:

Věra Šiffnerová, Renáta Macnerová, Milena Vraná, Marie Dobrovolná

Pracoviště:

Ústav hematologie a krevní transfuze

Oddělení HLA genotypizace NRL pro DNA diagnostiku se zabývá genotypizací HLA systému dospělých a dětských pacientů potenciálně indikovaných k transplantaci hematopoetických buněk, jejich příbuzných a nepříbuzných dárců a také pacientů s některými metabolickými či neurologickými onemocněními.
Genotypizace pěti lokusů HLA (HLA-A, -B, -C, DRB1, -DQB1) je v naší laboratoři prováděno dvěma metodami, polymerázovou řetězovou reakcí se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) a sekvenační analýzou. Ročně zpracujeme přibližně 1 500 vzorků. Všechny námi používané kity mají CE certifikaci. Součástí akreditovaného režimu naší laboratoře je jejich verifikace dle norem 17025 a 15189 a dle požadavků Evropské federace pro imunogenetiku (EFI) a na základě doporučení Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.
V nedávné době jsme v rámci flexibility prováděli verifikace několika sekvenačních kitů pro HLA genotypizaci od různých výrobců (Conexio, Inno-train, Protrans, Rose). V prvním kroku jsme teoreticky zhodnotili vhodnost pro použití v naší laboratoři. U vybraných kitů jsme dále detailně ověřovali několik parametrů - opakovatelnost (zpracování vzorku v sérii během jednoho dne jedním pracovníkem), reprodukovatelnost (různí pracovníci v různé dny), meze detekce a robustnost (vnímavost metody k odchylkám - různá množství vstupních komponent, šarže enzymů, termocyklery). Z provedených validací jednoznačně vyplynulo, že kity různých výrobců se vzájemně liší nejen cenou, ale i svou robustností, pracností laboratorního zpracování a přesností získaných výsledků. Mezi testovanými kity nebyl žádný jednoznačně nejlepší. Po komplexním zhodnocení jsou do rutinního provozu zaváděny dva vybrané kity s nejlepším poměrem všech sledovaných ukazatelů.
Zavedení pravidelné kontroly kvality kitů má vliv na efektivitu práce, snížení provozních nákladů a rychlost zpracování vzorků.

Forma prezentace:

Přednáška