Výskyt polymorfizmov A388G a C463A v géne SLCO1B1 u pacientov s diabetes mellitus

Autoři:

Michaela Jurkovičová (1, 2), Ján Chandoga (1)

Pracoviště:

  1. Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB Bratislava
  2. Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

SLCO1B1 gén je lokalizovaný na krátkom ramene 12 chromozómu a skladá sa z 15 exónov. Produktom spomínaného génu je transmembránový proteín OATP1B1 lokalizovaný na bazolaterálnej časti hepatocytov. Zabezpečuje vychytávanie širokej škály endogénnych substrátov ako sú bilirubín, žlčové kyseliny, konjugáty steroidných hormónov a taktiež niektorých liekov ako sú napríklad statíny, fexofenadín, rifampicín, lopinavir, bosetan a irinotekan. V géne SLCO1B1 bolo popísaných niekoľko polymorfizmov, ktoré by mohli spôsobovať moduláciu transportnej aktivity OATP1B1 proteínu. V niektorých štúdiách sa uvádza, že polymorfizmy A388G a C521T v géne SLCO1B1 sú spojené so zvýšením rizika nežiadúcich účinkov statínov. Statíny patria  medzi skupinu liekov, ktoré sú schopné inhibovať aktivitu β-HMG-CoA reduktázy, enzýmu určujúceho rýchlosť syntézy cholesterolu. S inhibíciou HMG-CoA je spojená aj znížená tvorba koenzýmu Q10, ktorý je dôležitou zložkou bunkového metabolizmu a zabezpečuje stabilitu bunkových membrán. Pri jeho deficite sú myocyty náchylnejšie na poškodenie  (myopatie).
V našej štúdií sa zaoberáme dvomi polymorfizmami A388G a C463A nachádzajúcimi sa v exóne 4 génu SLCO1B1. Analyzovali sme 103 pacientov s diabetes mellitus (DM)  na prítomnosť spomínaných polymorfizmov. Pomocou PCR-RFLP analýzy sme zistili jednotlivé zastúpenie daných polymorfizmov u jedincov s diabetes melitus. Frekvencia polymorfizmu A388G bola 19 %. Frekvencia polymorfizmu C463A bola 1%. Vzhľadom na vysoký výskyt polymorfizmu spojeného s rizikami statínovej terapie (19%) a častou preskripciou týchto farmák u pacientov s DM by bolo vhodné pred podaním týchto liečiv uvažovať o indikácií molekulárno- genetického vyšetrenia polymorfizmov v géne SLCO1B1.

Forma prezentace:

Poster