Mutační analýza genu NPHS2 u pacientů s nefrotickým syndromem

Autoři:

Lena Obeidová (2), Hana Šafránková (1), Jana Reiterová J (1, 2), Petr Lněnička (2), Jitka Štekrová (2), Milada Kohoutová (2), Vladimír Tesař (1)

Pracoviště:

  1. Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
  2. Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha

Nefrotický syndrom (NS) je charakterizován únikem proteinů do moči, zvýšenou hladinou cholesterolu v těle a vznikem otoků. Přibližně 10% dětských a 50% dospělých pacientů s idiopatickým NS neodpovídá na imunosupresivní léčbu a během 7 let se u nich vyvine konečné selhání ledvin. V těchto případech bioptované ledviny typicky prezentují fokální segmentální glomerulosklerózu (FSGS) či minimální změny glomerulů (MCD). U pacientů bylo zatím identifikováno 7 genů kódujících podocytární proteiny, jejichž mutace způsobují NS. Mezi tyto geny patří i NPHS2, který kóduje s rafty asociovaný podocytární protein, jenž hraje roli mimo jiné v mechanosenzorické signalizaci, udržování polarity podocytu a organizaci cytoskeletu.
V rámci projektu byla provedena mutační analýza genu NPHS2 u 74 pacientů s NS, u kterých byla histologicky ověřena diagnóza FSGS či MCD z bioptovaných vzorků. Analýza se prováděla buďto metodou PCR či analytickou metodou high resolution melting (HRM) s následnou přímou sekvenací. V souboru byly nalezeny 4 záměny, které vyusťují ve změnu aminokyseliny. Jsou to popsané záměny p.Val290Met, polymorfismy p.Pro20Ser a p.Arg229Gln a dále ještě nepopsaná záměna p.Gly97Ser. Pro 3 z nich (p.Pro20Ser, p.Gly97Ser, p.Arg229Gln) pak byla provedena analýza u 200-300 zdravých kontrol pro určení jejich kauzality. Nově popsaná mutace p.Gly97Ser nebyla nalezena u žádné zdravé kontroly, ovšem nachází se v místě genu, které není konzervativní. 
Práce je podporována grantovým projektem IGA MZ ČR NS/9779-4.

Forma prezentace:

Poster