Molekulárna analýza génu COL1A1 u pacientov s osteogenesis imperfecta

Autoři:

Alžbeta Vážna (1), Martina Tóthová (1), Miroslava Krkavcová (1), Miloslav Kuklík (2), Ivo Mařík (2), Alica Baxová (3), Elsa Zemánková (4), Marie Korabečná (3, 5)

Pracoviště:

  1. GENvia, s.r.o., laboratoř lékařské genetiky, Praha
  2. Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
  3. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
  4. Genetická ambulance, Benešov
  5. Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, UK Praha

Dedičné ochorenie osteogenesis imperfecta (OI) patrí do heterogénnej skupiny tzv. kolagénopatií, ktorých spoločným rysom je porucha niektorého z 27 známych typov kolagénu, ktoré sú hlavnou zložkou spojivového tkaniva. V súčasnosti sa popisuje osem klinicky rozdielnych typov OI, s vysokou fenotypovou variabilitou od ľahkej až po veľmi ťažkú formu. Ochorenie sa dedí autozomálne dominantne, okrem typov VII a VIII, ktoré sú autozomálne recesívne. Zvýšená lámavosť kostí, charakteristická pre OI, je spôsobená poruchou hlavného proteínu spojivových tkanív, kolagénu typu I. Tento proteín je tvorený dvoma rôznymi peptidovými reťazcami, kódovanými génmi COL1A1 a COL1A2. Mutácie v génoch pre kolagén typu I boli nájdené len u prvých štyroch typov OI, avšak objasňujú až 90% týchto prípadov. Kým u pacientov s ľahším postihnutím býva častejší familiárny výskyt mutácií v géne COL1A1 alebo COL1A2, ťažšie fenotypy sú zvyčajne výsledkom de-novo zmien.
V rámci projektu bolo doteraz analyzovaných celkom 50 vzoriek s podozrením na osteogenesis imperfecta typu I–IV alebo inou kolagénopatiou s poruchou v géne COL1A1. Molekulárno-genetická analýza génu COL1A1 bola založená na sekvenačnej analýze PCR produktov pokrývajúcich celú kódujúcu oblasť, tzn. 51 exónov.
Z 50 pacientov zo 45 nepríbuzných rodín sa mutácia v géne COL1A1 našla v 33 prípadoch. Všetky mutácie, s jednou výnimkou, boli jedinečné a ležali po celej dĺžke génu, od exónu 2 až po intrón 49. U 17 pacientov sa žiadna patogénna zmena v géne COL1A1 neidentifikovala. U pacientov bez patologického nálezu je možnosť pokračovať ďalšou sekvenačnou analýzou kódujúcej oblasti génu COL1A2, regulačných oblastí oboch génov COL1A1 i COL1A2 alebo inými molekulárno-genetickými metódami.

Forma prezentace:

Přednáška