Mutační analýza genů podmiňujících idiopatický nefrotický syndrom

Autoři:

Markéta Šafaříková (1, 2), Lena Obeidová (1, 2), Hana Šafránková (2), Petr Lněnička (1), Jana Reiterová (1, 2), Jitka Štekrová (1), Vladimír Tesař (2), Milada Kohoutová (1)

Pracoviště:

  1. Ústav biologie a lékařské genetiky, 1.LF UK a VFN, Praha
  2. Klinika nefrologie, 1.LF UK a VFN, Praha

Mezi hlavní znaky nefrotického syndromu (NS) patří nefrotická protenúrie, hypalbuminémie, hypercholesterolémie a otoky. Dědičnost je autozomálně dominatní i autozomálně recesivní. NS se vyskytuje u primárních i sekundárních glomerulopatií. K nejčastějším příčinám nefrotického syndromu z primárních forem patří fokální segmentální glomeruloskleróza (FSGS), membranózní glomerulonefritida (MGN) a minimální změny glomerulů (MCN), ze sekundárních forem pak amyloidóza ledvin, diabetická nefropatie a lupusová nefritida. Nefrotický syndrom lze rozdělit podle věku nástupu na kongenitální, juvenilní a adolescentní nebo podle příčiny na primární (též nazývaný idiopatický) a sekundární. Přibližně 18 % případů idiopatického nefrotického syndromu (INS) vzniká na základě genetického podkladu. Do dnešní doby bylo ve spojitosti s  INS popsáno 7 genů, kterými jsou NPHS1, NPHS2, CD2AP, PLCE1, ACTN4, TRPC6 a INF2.
 PLCE1 gen kóduje fosfolipázu C epsilon 1. CD2AP gen kóduje CD2 asociovaný protein, který v ledvinách hraje nezastupitelnou úlohu při správné funkci slit diapragm. INF2 gen kóduje tzv. inverted formin 2 protein patřící do forminové rodiny. Tento protein ovlivňuje funkci aktinového cytoskeletu v podocytech. TRPC6 je gen kódující iontový kanál pro vápenaté kationty. S nefrotickým syndromem finského typu je spojován NPHS1, jehož produktem je nefrin, který se specificky nachází ve slit diapragm podocytů. V podocytech je také exprimován gen NPHS2, který kóduje podocin a je spojován s nefrotickým syndromem rezistentním k léčbě steroidy. ACTN4 kóduje α–aktinin 4.Tento protein váže a spojuje F-aktinová vlákna.
 V rámci mutační analýzy genů ACTN4, TRPC6 a NPHS2 provedené v Laboratoři molekulární diagnostiky Ústavu biologie a lékařké genetiky 1.LF UK a VFN, byla analyzována DNA pacientů s nefrotickým syndromem, jejichž histologický nález z biopsie ledvin prokázal FSGS nebo MCN. Analýza byla provedena pomocí High resolution melting (HRM) metody s následnou sekvenací suspektních vzorků. U pacientů byly ve všech zkoumaných genech nalezeny již známé polymorfizmy a mutace, dosud nepopsané polymofizmy, ale také jednobodová záměna, u které je možno předpokládat kauzální význam. Tato záměna c.NM_004924.3: 2242A>G (p.Asn748Asp) v genu ACTN4 se vyskytla u jednoho pacienta, avšak nebyla nalezena u žádného testovaného zdravého kontrolního vzorku. Z výčtu nalezených popsaných změn je třeba také poukázat na záměnu c.NM_004924.3: c.1279C>A (p.Ala427Thr) v genu ACTN4, která je označována jako tolerovaná změna. V našem souboru pacientů s NS se vyskytla v jednom případě, avšak nebyla nalezena u žádné testované zdravé kontroly.
Práce je podporována grantovým projektem IGA MZČR č. NS9779-4.
 

Forma prezentace:

Přednáška