Identifikace nové mutace v genu OPA1 podmiňující autozomálně dominantní atrofii optiku, hluchotu, ptózu, oftalmoplegii, polyneuropatii a ataxii

Autoři:

Petra Lišková (1, 2), Markéta Tesařová (3), Hana Melšová (4), Pavel Diblík (2), Petr Těšina (5), Olga Ulmanová (6), Marcela Votruba (7)

Pracoviště:

  1. Laboratoř biologie a patologie oka, ÚDMP, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, Praha
  2. Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, Praha
  3. Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, KDDL, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, Praha
  4. Neurologická ambulance, Anenská 5, Děčín
  5. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
  6. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Kateřinská 30, Praha
  7. School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Velká Británie

ÚVOD: Extraokulární neurologická symptomatologie u pacientů s autozomálně dominantní atrofií optiku podmíněnou mutacemi v OPA1 genu byla nedávno popsána až u 20 % postižených jedinců. Gen OPA1 se nachází na chromosomu 3q29 a skládá se ze 30 exonů. Protein OPA1  je nezbytný pro fúzi vnitřní mitochondriální membrány.
METODIKA: Osm členů jedné rodiny s multisystémovým postižením absolvovalo neurologické, oftalmologické a audiometrické vyšetření. Molekulárně genetická analýza byla provedena u šesti z nich. Sekvenovány byly všechny exony a přilehlé intronové oblasti genu OPA1.
VÝSLEDKY: U šesti vyšetřených členů rodiny byla zaznamenána značná fenotypová heterogenita s variabilní kombinací a stupněm zrakového, sluchového a neurologického postižení. Prvním příznakem byla u většiny jedinců porucha vizu s počátkem v první až třetí dekádě a variabilní stupeň ptózy a/nebo oftalmoplegie. Percepční hluchota, polyneuropatie a ataxie se rozvinuly později, typicky ve třetí a čtvrté dekádě. V genu OPA1 byla zjištěna nová mutace c.1345A>C v exonu 14 vedoucí na proteinové úrovni k záměně threoninu v pozici 449 za prolin (p.Thr449Pro). Tato změna segregovala v dané rodině s projevy onemocnění. In silico analýza podpořila patogenní úlohu této nově zjištěné varianty.
ZÁVĚR: Identifikace nové patogenní varianty v genu OPA1 u námi studované rodiny potvrzuje úlohu tohoto genu v mitochondriálním metabolismu. Naše práce rozšiřuje spektrum mutací OPA1, pro které lze provést korelaci genotypu s fenotypem. Molekulárně genetická příčina autozomálně dominantní atrofie optiku byla u českých pacientů popsána poprvé. 
Práce byla podpořena výzkumnými  záměry MSM0021620806 a MSM0021620849

Forma prezentace:

Přednáška