X-viazané adrenoleukodystrofie v SR

Autoři:

Robert Petrovič, Mária Fischerová, Janka Konkoľová, Ján Chandoga, Daniel Böhmer

Pracoviště:

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Odd. molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava

Peroxizómy sú subcelulárne štruktúry, ktoré sa nachádzajú u eukaryotických mikroorganizmov a vo väčšine buniek živočíšneho alebo rastlinného pôvodu. Metabolické funkcie peroxizómov zahŕňajú oxidáciu širokého spektra látok za prítomnosti kyslíka. Z hľadiska bunkovej patológie sú najvýznamnejšie procesy α a β-oxidácie karboxylových kyselín, zvlášť významná je β-oxidácia karboxylových kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFA), ktorá prebieha výlučne v peroxizómoch.
Mutácie peroxizómových génov spôsobujú závažné metabolické poruchy. V súčasnosti sú známe takmer dve desiatky peroxizómových dedičných ochorení. Najfrekventovanejším peroxizómovým ochorením je X-viazaná adrenoleukodystrofia s frekvenciou výskytu 1:10.000-20.000 chlapcov. Vyznačuje sa recesívnym typom dedičnosti viazaným na X-chromozóm. Toto ochorenie je spôsobené nefunkčnosťou génu ABCD1, ktorého produktom je transmembránový proteín (75kDa) patriaci k ATP-viažucim kazetovým (ABC - ATP binding cassete) transportérom.
 X-adrenoleukodystrofia, ktorá ma viacero klinických fenotypov s prejavmi v detskom, adolescentnom a adultnom veku. Existuje taktiež aj klinicky menej závažná forma, ktorá sa manifestuje až v dospelom veku - adrenomyeloneuropatia.
V diagnostike peroxizómových dedičných ochorení sa využívajú biochemické a molekulárno-genetické metódy, ktoré zachytia viaceré abnormality a zmeny prejavujúce sa na rôznych úrovniach postihnutého organizmu. Táto škála metód umožňuje nielen postnatálnu, ale aj prenatálnu diagnostiku.
Na našom pracovisku, sa podarilo komplexnou diagnostikou v priebehu posledných desať rokov zachytiť 14 rodín s X-ALD a odhaliť aj 4 nové, doposiaľ nepopísané mutácie v géne ABCD1. Taktiež sme uskutočnili genetické vyšetrenia u rodinných príslušníkov postihnutých a niekoľko prenatálnych diagnostík.
Táto práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci projektu "Vypracovanie a translácia laboratórnych, klinicko-diferenciálno-diagnostických a terapeutických algoritmov pri peroxizómových dedičných metabolických poruchách". č. 2007/38­-FNSPBA-03.

Forma prezentace:

Poster