Metylace promotorů genů imunitní odpovědi ve volné DNA hemodialyzovaných pacientů

Autoři:

Marie Korabečná (1), Eva Pazourková (1), Aleš Hořínek (1), Magdalena Mokrejšová (2), Vladimír Tesař (3)

Pracoviště:

  1. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK v Praze
  2. Nemocnice Královské Vinohrady
  3. Nefrologická klinika 1.LF UK v Praze

Úvod: DNA volně cirkulující v lidské plazmě (cfDNA) je v současné době intenzivně studována jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní  ve vztahu k nejrůznějším patologickým procesům. Vyšetření fetální cfDNA cirkulující v mateřské krvi nachází uplatnění v prenatální diagnostice. Metylace genů majících vztah ke karcinogenezi je vyhodnocována jako potenciální biomarker u onkologických pacientů. U hemodialyzovaných pacientů byl opakováně prokázán významný vzestup koncentrace celkové DNA během hemodialyzační procedury, kvalitativně však tato cfDNA studována nebyla. Předpokládá se, že významným zdrojem cfDNA při hemodialýze je apoptóza leukocytů na membráně dialyzátoru. Experimentálně bylo prokázáno uvolňování cfDNA i živými buňkami. V  prezentované pilotní studii jsme se zaměřili na charakter metylace promotorů 24 genů majících vztah k imunitní odpovědi a analýzu změn metylačního profilu po hemodialyzační proceduře.
Metodika: Analyzovali jsme vzorky cfDNA získané z plazmy 22 pacientů odebrané bezprostředně před hemodialyzační procedurou a těsně po ní. K vyšetření metylace promotorů 24 genů jsme použili Immune Response Methyl-Profiler DNA Methylation PCR Array System (Qiagen). Výsledky jsme podrobili statistickému zpracování a klastrové analýze.
Výsledky: Nalezli jsme statisticky významné změny v metylaci promotorů genů IL7, IL13 a IL 17C.  Pro všechny tyto interleukiny jsou publikovány studie na proteomické úrovni potvrzující jejich význam u hemodialyzovaných pacientů: IL 7 podporuje udržení a vývoj populace T lymfocytů, zvýšené hladiny IL13 byly nalezeny u hemodialyzovaných pacientů špatně odpovídajích na léčbu erytropoetinem, zvýšené hladiny IL17C byly nalezeny u pacientů s end-stage renal disease a nikoliv u kontrol. Klastrová analýza ukázala, že metylační profily jednotlivých pacientů nesou podobné rysy, provázání s klinickými daty je zatím vzhledem ke značné heterogenitě hemodialyzované populace obtížné.
Závěr: Na úrovni cfDNA izolované z plazmy je možné provádět analýzu metylace promotorů genů zahrnutých v imunitní odpovědi. U hemodialyzovaných pacientů dochází behěm hemodialyzační procedury ke statisticky signifikantním změnám metylace u jednotlivých genů. Vyhodnocení metylačních profilů v návaznosti na podrobná klinická data se může stát zdrojem nových biomarkerů se vztahem k ještě hlubší individualizaci léčebného postupu a predikci vývoje komorbidit u hemodialyzovaných pacientů.
 
 

Forma prezentace:

Přednáška