Genetické vyšetření toxicity 5-fluorouracilu

Autoři:

Monika Koudová, Martina Bittóová, Romana Vlčková, Renata Alánová, Ilona Slepičková, Eva Lavická, Monika Hlaváčová, Vanda Indráková

Pracoviště:

GHC Genetics, s. s r.o. - NZZ, Praha

Úvod: Analog pyrimidinu 5-fluorouracil (5-FU) je používán samostatně nebo v kombinaci k chemoterapii řady solidních nádorů. Pro jeho metabolismus je klíčová funkce enzymu DPD (dihydropyrimidin dehydrogenázy). Enzym DPD je kódován genem DPYD. Mutantní alela DPYD*2A  je způsobena vrozenou mutací v sestřihové oblasti intronu 14 ( IVS14+1 G>A) genu DPYD.  Pacienti s mutantní alelou DPYD*2A  produkují nefunkční enzym DPD, proto při terapii 5-FU dochází k hromadění toxických metabolitů v organizmu, což může vést k závažným až letálním toxickým reakcím.
Metodika: Celkem bylo vyšetřeno 210 žen a 212 mužů české populace ve věku 18-69 let. Materiál pro izolaci DNA byl získán stěrem sliznice dutiny ústní odběrovou soupravou pro bukální stěr (Flocked Swabs) nebo odběrem periferní nesrážlivé žilní krve. DNA byla izolována použitím separačních kolonek Qiagen pomocí kitu QIAmp DNA Minikit dle modifikovaného protokolu a využitím přístroje pro semiautomatickou izolaci DNA QuickGene 810. Detekce mutace IVS14+1 G>A genu DPYD byla provedena použitím originální metody strip assay certifikovanou soupravou PGX-5FU a nově navržené metody High Resolution Melting Analysis na přístroji LightScanner. Byly porovnány výsledky molekulárně genetického vyšetření oběma použitými metodami navzájem a vyhodnocena frekvence alely DPYD*2A v souboru české populace.
Výsledky: Alela DPYD*2A byla prokázána v heterozygotním stavu u 3/422 (0,7%) kontrol, v homozygotním stavu prokázána nebyla. Frekvence výskytu DPYP*2A alely 0,36% nekoreluje s  daty evropské populace, je 2,5x nižší oproti uváděné frekvenci 0,91% v evropské populaci. Výsledky molekulárně genetického vyšetření oběma použitými metodami byly navzájem zcela shodné.
Závěr:  Byla zavedena a zvalidována nová, méně nákladná metodika HRM detekce alely DPYD*2A.Testování DPYD*2A alely je doporučeno před zahájením onkologické léčby, neboť u heterozygotů jsou doporučeny nižší dávky při terapii 5-FU a u homozygotů je pro vysoké riziko toxické rekace nutné zvolit chemoterapii jinými preparáty. Současně je vhodné u pozitivních případů v rámci prevence doporučit genetické vyšetření této alely u pokrevních příbuzných v riziku.Vzhledem k nízké záchytnosti alely DPYD*2A předpokládáme přítomnost dalších  mutací v DPYD genu v české populaci, včetně mutací dalších genů ovlivňujících metabolismus 5-FU (např. TYMS, MTHFR). Z tohoto důvodu nyní plánujeme provést sekvenování DPYD genu a molekulárně genetickou analýzu genu TYMS u českých kontrol (analýzu variant genu MTHFR u českých kontrol jsme provedli v uplynulém roce) a dle výsledku pak optimalizovat spektrum mutací a genů vhodných k vyšetření českých pacientů před zahájením onkologické léčby s 5- FU.

Forma prezentace:

Přednáška