Vyšetření volné nádorové DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: Od výzkumu ke klinickému využití

Autoři:

Lucie Benešová (1), Ludmila Lipská (2), Barbora Belšánová (1), Petra Mináriková (3), Gabriela Vepřeková (3), Miroslav Levý (2), Vladimír Visokai (2), Miroslav Zavoral (3), Marek Minárik (1)

Pracoviště:

  1. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Genomac, Praha
  2. Chirurgická klinika 1.LF UK a FTNsP, Praha
  3. Interní klinika 1.LF UK a UVN, Praha

Úvod: Sporadické formy kolorektálního karcinomu (KRCa) jsou provázeny řadou změn ve tkáňové morfologii doprovázených defekty na úrovni DNA. Součástí tohoto procesu je i nekrotizace nádorové tkáně v jejímž důsledku dochází k uvolnování DNA z nádorových buněk do krevního oběhu. Vzniklou volnou DNA (cell-free DNA, cfDNA), lze izolovat z krevní plasmy a je možno ji využít pro monitorování progrese onemocnění. V posledních 4ech letech jsme se zabývalí vývoje metodik pro záchyt cfDNA. Záverečnou fází našeho projektu je představení možností využití vyvinutých postupů v klinické praxi.
Metodika: Ve studii bylo celkem 204 pacientů s verifikovaným KRCa ve stádiích I. - IV., někteří z nich podstupující chirurgickou léčbu. Zaznamenávali jsme lokalizaci nádoru, staging dle zobrazovacích technik, pooperacní staging, grading a průbežné hodnoty nádorových markeru. CFDNA byla vyšetřována pomocí detekce panelu mutací, který zahrnoval onkogeny KRAS, BRAF a PIK3CA a tumor supresory APC a TP53.Mutační analýzy byly provádeny s použitím kitu Genoscan.
Výsledky: U 71% pacientů jsme v primární tkáni tumoru zachytili některou ze sledovanych mutací. Prokázali jsme korelaci výskytu cfDNA se stádiem mutace a dále souvislost s lokalizací nádoru (tračník proximální vs. distální vs. rektum). Dále jsme pozorovali jednoznačný vztah pooperačního výskytu cfDNA s radikalitou provedeného operačního zákroku. Procentuální záchyt cfDNA byl pro jednotlivá stádia plně srovnatelný s mírou pozitivity sledovaných tumor markerů.. CFDNA byla však casto zachycena u pacientu s progredujícím onemocněním, kteří měli nízké hladiny CEA a CA19-9.
Závěr. Uvedená vyšetření mohou být snadno převedena do klinické praxe. Očekáváme, že sledování cfDNA může mít význam především v oblasti monitorování a detekce  progrese u pacientů s KRCa. Tento projekt byl podpořen z grantu IGA MZ NS9809.

Forma prezentace:

Přednáška