Mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem

Autoři:

Jarmila Šimová (1,2), Barbora Kubová (1), Magdalena Uvírová (1,2), Irena Urbanovská (1), Michaela Jalůvková (1), David Konvalinka (1), Iveta Žebráková (1), Jana Dvořáčková (2)

Pracoviště:

  1. CGB laboratoř a.s., Laboratoř molekulární genetiky a patologie, Ostrava
  2. Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava

Úvod:
Kolorektální karcinom (CRC) patří celosvětově k nejrozšířenějším nádorovým onemocněním. Až u jedné čtvrtiny nemocných jsou v okamžiku stanovení diagnózy přítomny metastázy. Léčebné možnosti zahrnují chirurgické odstranění nádoru, radioterapii, chemoterapii a také tzv. cílenou biologickou léčbu. Cílená biologická léčba vyžaduje identifikaci genetických změn, které mohou predikovat účinnost této cílené léčby a tak pomoci s výběrem pacientů, kteří mohou profitovat z této léčby. V současnosti je pro cílenou biologickou léčbu metastatického CRC (mCRC) monoklonálními protilátkami proti EGFR (cetuximab, resp. panitumumab) vyžadováno vyšetření mutačního statutu genu KRAS. Přesto 50-60% pacientů s KRAS wild-type je rezistentních  na léčbu pomocí anti-EGFR. Současné poznatky naznačují, že poškození dalších proteinů v EGFR signální dráze, jako například BRAF proteinu a deregulace PI3K/PTEN signální dráhy mohou vést k rezistenci na anti-EGFR terapii.
Materiál a metody:
Nádorová DNA pacientů s CRC byla izolována převážně z parafínových bloků s největším zastoupením nádorové tkáně a s přesným označením lokalizace nádoru, případně z nativní nebo fixované nádorové tkáně. Stanovení přítomnosti mutací v kodonu 12 a 13 K-ras genu provádíme zejména metodou PCR a reverzní hybridizace (KRAS Strip Assay, ViennaLab). Analýzu mutace V600E v BRAF genu a mutací v exonu 9 (E542K, E545G, E545K) a exonu 20 (H1047R) v PIK3CA genu provádíme pomocí sekvenčně specifické PCR, primer extension analýzy (SNaPshot assay), přímého sekvenování a real-time PCR.
Výsledky:
Retrospektivně byl na přítomnost vybraných mutací v KRAS, BRAF a PIK3CA genu analyzován soubor 221 vzorků nádorových DNA pacientů s CRC. Mutace v KRAS genu byly detekovány u 79/221 pacientů (35,7%). Mutace V600E v BRAF genu u 11/221 pacientů (5%). Mutace v  PIK3CA genu u 15/221 pacientů (6,8%) – v exonu 9 u 8/221 pacientů (3,6%) a v exonu 20 u 7/221 pacientů (3,2%). Mutace v KRAS a BRAF genu se nevyskytovaly současně. U 8/221 (3,6%) se vyskytovala  mutace v KRAS a PIK3CA současně. V jednom případě (0,5%) byla rovněž detekována přítomnost mutace BRAF současně s mutací v exonu 20 PIK3CA genu.
Závěr:
Frekvence mutací v KRAS a BRAF genu korelují s publikovanými údaji. Stejně tak koreluje koexistence PIK3CA mutací s mutacemi v KRAS nebo BRAF genu a výlučnost současného výskytu mutací KRAS a BRAF genu. Frekvence výskytu mutací v PIK3CA genu je v našem analyzovaném souboru nižší (cca 7%) než je publikovaná frekvence uváděná v literatuře (10-30%). V personalizované protinádorové terapii mCRC, s objevem řady nových potenciálně účinných inhibitorů proteinů signální dráhy EGFR receptoru (MAPK2K, BRAF, PI3K a mTOR inhibitory), nabývá na významu nejen stanovení mutačního statutu KRAS genu, ale i genetické profilování nádoru o další potenciální markery. Po ověření by mohly tyto markery v budoucnu poskytnout účinný nástroj nejen pro výběr pacientů, kteří mohou profitovat z cílené biologické léčby, ale i stanovení efektivní strategie a volby léčebného postupu u pacientů s CRC.

Forma prezentace:

Poster