První česká rodina s prokázanou dominantní mutací v genu pro Connexin 26

Autoři:

Radka Pourová (1,2), Marcela Malíková (1), Petra Křenková (1), Markéta Havlovicová (1), Anna Křepelová (1)

Pracoviště:

  1. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
  2. DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol

Mutace v genu GJB2, který kóduje protein Connexin-26, jsou nejčastější příčinou (až 50%) autosomálně recesivní nesyndromové ztráty sluchu (DFNB1, OMIM #220290). Vzácně jsou však jiné mutace v tomto genu příčinou autosomálně dominantní ztráty sluchu a to jak nesyndromové (DFNA3A, OMIM #601544), tak i několika různých syndromů zahrnujících zejména součastné postižení kůže – např. KID (#148210), Vohwinkelův (#124500) či Bart-Pumphreyův syndrom (#149200). Dosud bylo publikováno pouze 5 rodin s projevy palmoplantárního keratorderma a ztráty sluchu (OMIM #148350) s prokázanými dominantními mutacemi v genu GJB2.
Prezentujeme intrafamiliární fenotypovou variabilitu v romské rodině, jejíž tři členové jsou postiženi ztrátou sluchu (ZS) a palmoplantární keratodermatosou (PK).
Probandem je 22-letý chlapec, který kromě HL a PK trpí epilepsií s pozdním nástupem.
Matka a sestra probanda jsou postiženy stejným stupněm ZS, avšak nemají žádné známky záchvatového onemocnění. U matky je jsou projevy PK mnohem mírnější než u obou potomků.  Probandův otec ztratil sluch po časné meningitidě a nemá žádné známky PK. Všichni prarodiče jsou slyšící a bez kožních příznaků. 
Molekulárně genetická analýza odhalila u probanda, jeho sestry i matky mutaci p.Arg75Trp (c.223C>T) genu GJB2, která již byla popsána jako patogenní dominantní mutace. Matka je navíc nosičkou mutace p.Met34Thr (c.101T>C) na druhé alele. Role této mutace byla v literatuře opakovaně přehodnocována a zůstává nejasná. Její význam pro modifikaci fenotypu budeme diskutovat v této kasuistice.
Podpora: MZ0FNM2005 a IGA NS 9913-4.

Forma prezentace:

Poster