Molekulárně genetická diagnostika Walker-Warburgova syndromu — kazuistika

Autoři:

Lucie Kalužová, Pavlína Plevová, Eva Šilhánová

Pracoviště:

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba 708 52

Walker-Warburgův syndrom  je vzácné autozomálně recesivní onemocnění, které je charakteristické kongenitální muskulární dystrofií, lysencefalií, hydrocefalem a  malformacemi oka. Jedná se o nejzávažnější formu  kongenitální muskulární dystrofie vedoucí k signifikantnímu zpoždění vývoje a předpokládanou délkou přežívání menší tří let. Toto onemocnění bývá ve 40% případů způsobeno mutacemi v šesti genech (POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN, FKRP a LARGE).  Podstatou těchto mutací je porušení procesu glykosylace α-dystroglykanu. Dystroglykan je exprimován na povrchu svalových a neurálních buněk a interaguje s mnoha extracelulárními komponenty matrix. Porušení jeho přirozené funkce vede k svalovým,  mozkovým a očním defektům.
Prenatálně byl zjištěn u plodu romského etnika těžký hydrocefalus. Postnatálně byla patrná vrozená vývojová vada levého bulvu-buphthalmus a mikrophalmus  bulvu pravého. Dodatečně byla zjištěna vysoká hladina sérové kreatinkinázy a neurologické vyšetření potvrdilo nález neuropatie. Neobvykle těžký hydrocefalus a atypický fenotyp novorozence nás přivedl k podezření na Walker-Warburgův syndrom. Byla provedena přímá sekvence celé kódující sekvence, tj. exonů 1-19, genu POMT1, jehož mutace jsou nejčastěji nacházeny u dětí s touto diagnózou. Byla nalezena sestřihová mutace c.280+1G>T v homozygotním stavu. Tato mutace již byla v literatuře popsána jako patogenní. U novorozence tedy byla potvrzena diagnóza Walker-Warburgova syndromu na molekulární úrovni.

Forma prezentace:

Přednáška